Regulamin serwisu internetowego KALENDARZTRIATHLONOWY.PL

Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z serwisu internetowego KALENDARZTRIATHLONOWY.PL dostępnego pod adresem http://kalendarztriathlonowy.pl zwanego dalej Serwisem.

Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają odpowiednio:

Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca aktywne Konto w Serwisie.

Konto - dostępne, po zalogowaniu, miejsce w Serwisie, w którym Użytkownik może wprowadzać, modyfikować i usuwać swoje dane, treści , zdjęcia i inne elementy związane z użytkowaniem Serwisu.

Nazwa Profilu - Indywidualna i niepowtarzalna nazwa wybrana przez Użytkownika podczas Rejestracji.

Komentarz - Wyrażenie opinii przez Użytkownika w Serwisie.

Administrator - Osoby wskazane przez podmiot zarządzający Serwisem.

Materiały - Teksty, Ogłoszenia, wpisy na Blogu, wpisy w Zwierzopedii, wpisy na Forum, wpisy w Bazie Firm, zdjęcia i pozostałe treści umieszczone przez Użytkownika Serwisu.

Rejestracja - Wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem internetowym


Rejestracja i zasady korzystania z Serwisu

Użytkownikiem Serwisu może być każda osoba fizyczna, która ukończy proces Rejestracji oraz zaakceptuje treść Regulaminu w całości.

Podczas procesu rejestracji Użytkownik zobowiązany jest do podania aktualnych i prawdziwych danych, a także do ich aktualizacji w przypadku nastąpienia zmian.

Po ukończeniu procesu rejestracji, Konto Użytkownika zostaje automatycznie aktywowane, a Użytkownik uzyskuje dostęp do wszystkich bezpłatnych funkcji Serwisu.

Zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo do:

  • a. posiadania własnego Konta w Serwisie,
  • b. zmiany i usunięcia swoich danych za pomocą opcji Konta,

8. Zachowania sprzeczne z dobrymi obyczajami i ogólnie pojętą netykietą są zabronione. W szczególności niedozwolone jest:

  • a. używanie wulgaryzmów i zwrotów powszechnie uważanych za obraźliwe, a także w jakikolwiek sposób naruszających godność,
  • b. umieszczanie materiałów pornograficznych,
  • c. używanie programów (botów) generujących zapytania do serwerów Serwisu. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service),
  • d. umieszczanie treści i materiałów o charakterze komercyjnym bez pisemnej zgody podmiotu prowadzącego Serwis.


Konto

W przypadkach łamania postanowień niniejszego Regulaminu Konto Użytkownika może zostać zablokowane tymczasowo, trwale lub usunięte.

Każdy użytkownik ma prawo usunąć Konto z Serwisu. W celu usunięcia konta prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy.


Odpowiedzialność

Użytkownik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za Materiały umieszczane w Serwisie

Serwis w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane wykorzystanie przez osoby trzecie umieszczonych w Serwisie Materiałów. Wszelką odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za materiały umieszczane przez Użytkowników, jednakże dołoży wszelkich starań, aby usuwać/blokować materiały niezgodne z Regulaminem.

Użytkownik oświadcza, że posiada pełnię praw do zamieszczanych przez siebie Materiałów oraz zgodę osób trzecich na publikację w przypadku gdy osoby trzecie występują w Materiałach.

Administrator Serwisu ma prawo do zmniejszania/kompresowania Materiałów Użytkownika, a także do ich wykorzystywania w aplikacjach na innych urządzeniach niż komputer np. na telefonie, tablecie, czy telewizorze. Nie ma też obowiązku informowania Użytkownika o tym fakcie.


Reklamacje

Wszelkie reklamacje powinny być zgłaszane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym http://kalendarztriathlonowy.com/kontakt .


Postanowienia końcowe

Nie zastosowanie się do poleceń Administratora lub łamanie postanowień Regulaminu skutkuje czasową lub trwałą blokadą konta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i dostępny jest pod adresem http://kalendarztriathlonowy.com/regulamin

Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili, informując o tym Użytkowników serwisu poprzez wskazanie daty ostatniej zmiany na początku treści Regulaminu.